Požarna varnost je urejena z Zakonom o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ) in zavezuje vse, tako pravne kot tudi fizične osebe. S tem zakonom se ureja zelo široko področje ravnanja, ima pa za ohranjanje zdravja in življenja ljudi izredno velik pomen.

Celoten sistem vključuje organizacijo, načrtovanje, izvedbo, nadziranje in financiranje dejavnosti ter vseh zakonsko določenih požarnovarnostnih ukrepov. V sistemu so opredeljeni vsi cilji izvajanih dejavnosti in ukrepi, ki zajemajo varovanje premoženja, ljudi, živali in okolja pred eksplozijami in požarom.

Namen vzpostavitve preventivnih ukrepov je v preprečevanju nastanka požara. Požarna varnost zajema tudi ukrepe v primeru nastanka požara, kot je hitra in varna pogasitev oziroma evakuacija. Opredeljeni so tudi ukrepi v primerih razširitve požara, ki zajemajo učinkovito in ažurno posredovanje gasilskih in drugih služb.

Najemite nas za:

Ocena požarne ogroženosti
Usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom
Požarni red
Požarni načrt, načrt evakuacije
Izračun števila potrebnih gasilnih aparatov
Vaja evakuacije